Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

HTX Tân Thanh thành công trong việc đăng ký khai thác tuyến Điện Biên Phủ - Mường Luân và ngược lại

TUYẾN Đ.B.PHỦ - MƯỜNG LUÂN.pdf