Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định

Công ty CPDL Xuân Long thành công trong việc đăng ký khai thác tuyến Điện Biên Phủ (Điện Biên) - Lạng Sơn chuyến 15h00'-16h00'

VBĐ 1626.PDF